Na czym polegają szkolenia antykorupcyjne i dlaczego są tak ważne?

Edukacja antykorupcyjna to obecnie nie tylko jeden z bardziej „modnych” tematów ale także przedmiot coraz poważniejszego zainteresowania ze strony organów polskiego państwa. Jeszcze do niedawna kwestia ta była w naszym kraju traktowana po macoszemu: niestety przynosiło to opłakane skutki w postaci bardzo wysokich wskaźników korupcji, sytuujących Polskę bliżej takich państw, jak Rosja czy Białoruś, niż państw Europy Zachodniej. Ten stan rzeczy zaczął jednak się zmieniać. Obecnie władze są już świadome, iż kompleksowe przeciwdziałanie korupcji to nie tylko element konieczny dla zachowania prawidłowych struktur państwa demokratycznego, ale również kwestia o niezwykle istotnym znaczeniu z punktu widzenia gospodarczego.

To wszystko generuje coraz większy popyt na szkolenia antykorupcyjne. Czym jednak dokładnie są tego rodzaju szkolenia i jaki rodzaj wiedzy zyskują osoby w nich uczestniczące?

Czym są szkolenia antykorupcyjne?

Korupcja to zjawisko nie tylko wyjątkowo groźne, ale również złożone. Aktualne podejście do tego tematu zakłada, że same przepisy prawa, nawet najbardziej surowe, nie stanowią jeszcze wystarczającego środka profilaktycznego. Należy bowiem pamiętać, że każde zjawisko korupcyjne z definicji zawiera w sobie czynnik ludzki, który nie może być lekceważony. Pracownik lub urzędnik, który przyjmuje propozycję o charakterze korupcyjnym, zawsze robi to z konkretnych powodów. Specjaliści wymieniają tutaj takie czynniki, jak przede wszystkim:

  • 1. Brak asertywności
  • 2. Brak wiedzy na temat konsekwencji działań korupcyjnych(zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym)
  • 3. Niedostateczna świadomość polityczna, mogąca skłaniać osobę do relatywizowania lub racjonalizowania swoich działań
  • 4. Podatność na groźby/zastraszanie połączona z brakiem wiedzy w zakresie tego, w jaki sposób oraz gdzie należy składać zawiadomienia o propozycjach korupcyjnych
  • 5. Brak umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z korupcją
  • 6. Nieprawidłowe lub niedostatecznie efektywne modele przeciwdziałania korupcji obowiązujące w określonych instytucjach

Z definicji więc, szkolenia compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji zawierają w sobie wszystkie powyższe elementy. Podczas szkolenia uczestnicy nie tylko nabywają cenną wiedzą teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne w zakresie np. rozpoznawania działań mogących prowadzić do uwikłania się w korupcję, reagowania na propozycje o charakterze korupcyjnym lub też reagowania na groźby lub próby zastraszania, które często towarzyszą propozycjom o charakterze korupcyjnym.

Poziom indywidualny i poziom systemowy

Szkolenie obejmuje jednak nie tylko indywidualną pracę z pracownikami, ale również transmisję fachowej wiedzy na temat sposobu wdrażania nowoczesnych rozwiązań antykorupcyjnych o charakterze systemowym. Należy pamiętać, że ryzyko korupcji jest większe zawsze wtedy, gdy sprzyja temu otoczenie, a więc przykładowo wówczas, gdy obowiązujące w obrębie danej instytucji rozwiązania systemowe są archaiczne bądź nieefektywne.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach takie rozwiązania, jak compliance szkolenia antykorupcyjne nie stanowią możliwości, lecz raczej konieczność. Pamiętajmy, że wszelkie zjawiska o charakterze korupcyjnym to nie tylko systemowe zagrożenie dla struktur państwa, ale także groźba pociągnięcia do odpowiedzialności indywidualnej: nie tylko pracowników instytucji, ale również osób pełniących funkcje kierownicze. Odpowiednia świadomość pracowników oraz efektywne rozwiązania systemowe o charakterze antykorupcyjnym to element konstytutywny dla prawidłowej działalności nowoczesnych organów administracji publicznej, administracji samorządowej a także przedsiębiorstw prywatnych.

Czytaj więcej na stronie partnera:
https://akademialtca.pl/

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.